Przejdź do treści

NOTA PRAWNA

www.importacopoland.com

DANE IDENTYFIKACYJNE

IMPORTACO, S.A. jako właściciel serwisu www.importacopoland.com, udostępnia następujące dane identyfikujące:

 • Firma : IMPORTACO S.A.
 • Zarejestrowane biuro: Carretera Real de Madrid Norte, 81; 46469 Beniparrell (Walencja)
 • Kod podatkowy: A46415337
 • Nr telefonu: +34 96 122 30 00
 • Adres mailowy: ——————————–
 • Dane rejestracyjne w Rejestrze Handlowym Walencji: firma zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Walencji w tomie 3369, księga 682, sekcja ogólna, arkusz 117, strona V-9510.

Informacje te obejmują i regulują warunki użytkowania, ograniczenia odpowiedzialności i obowiązki, które użytkownicy strony www.importacopoland.com, (dalej „Witryna”) przyjmują i zobowiązują się przestrzegać.

Uzupełnieniem niniejszej Informacji prawnej jest (i) nasza Polityka prywatności oraz (ii) naszą Polityką plików cookie.

WARUNKI KORZYSTANIA

Dostęp do Witryny i/lub korzystanie z niej nadaje status użytkownika i od momentu takiego dostępu i/lub korzystania oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych warunków użytkowania oraz każdego z ogólnych warunków zawartych w niniejsza informacja prawna.

Użytkownicy zobowiązują się do prawidłowego korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami etyki i dobrej wiary oraz zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami, odpowiadając za wszelkie szkody, jakie mogą wyrządzić w wyniku naruszenia tych zasad lub nieprzestrzegania z obowiązującymi przepisami. W szczególności zabronione są następujące działania:

 1. rozpowszechnianie treści o charakterze bezprawnym, szkodliwym, poniżającym, brutalnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami, prawem lub porządkiem publicznym;
 2. wprowadzanie wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby uszkodzić lub zmienić dokumenty elektroniczne, dane lub systemy sprzętu i oprogramowania lub utrudniać dostęp innym użytkownikom poprzez masowe wykorzystywanie przepustowości;
 3. próby uzyskania dostępu do kont e-mail innych użytkowników, obszarów zastrzeżonych lub informacji o innych użytkownikach lub IMPORTACO, S.A., które są chronione lub sklasyfikowane jako poufne;
 4. podszywanie się pod innego użytkownika;
 5. nieuprawnionego wykorzystania zawartości Serwisu www.importacopoland.com, lub znaku towarowego, nazwy handlowej, znaku rozpoznawczego lub nazwy domeny IMPORTACO, S.A. lub innych dostawców towarów i usług występujących w serwisie.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Witryna zapewnia dostęp do artykułów, informacji i danych (dalej „Treści”) będących własnością IMPORTACO, S.A.

IMPORTACO, S.A. jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej związanych z Witryną i elementami na niej zawartymi (w tym obrazy, dźwięk, audio, wideo, oprogramowanie lub teksty; marki lub logo, kombinacje kolorów, struktura i projekt, wybór użytych materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jego działania, dostępu i użytkowania itp.), które stanowią utwór będący własnością IMPORTACO, S.A. lub do korzystania z którego jest należycie upoważniony.

Użytkownikom nie przyznaje się żadnych praw do eksploatacji Treści poza samym korzystaniem z Witryny i nie wolno im powielać, przekształcać, rozpowszechniać, publicznie przekazywać ani przekazywać elementów powielanych w Witrynie osobom trzecim ani angażować się w jakąkolwiek inną formę wykorzystywania tych elementów bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody IMPORTACO, S.A.

Każde użycie bez uprzedniej zgody IMPORTACO, S.A. jest uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub logo wszelkiego rodzaju pojawiające się na Stronie internetowej są własnością IMPORTACO, S.A. lub, w stosownych przypadkach, osób trzecich, które zezwoliły na ich użycie. Korzystanie lub dostęp do Witryny i/lub Treści nie daje użytkownikom praw do któregokolwiek z wyżej wymienionych znaków towarowych, nazw handlowych i/lub znaków wyróżniających, ani nie przyznaje użytkownikom żadnych praw do eksploatacji, które istnieją lub mogą istnieć w odniesieniu do Treść.

Ponadto, zgodnie z powyższym, użytkownicy nie będą:

 • powielać, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać lub w inny sposób przekazywać publicznie, przekształcać lub modyfikować Treści, chyba że za pisemną i wyraźną zgodą firmy IMPORTACO, S.A., która jest właścicielem odpowiednich praw, lub jeśli jest to prawnie dozwolone;
 • usuwać, manipulować lub w jakikolwiek sposób zmieniać „praw autorskich” i innych danych identyfikujących związanych z zastrzeżeniem praw przez IMPORTACO, S.A. lub jej właścicieli, do cyfrowych odcisków palców i/lub identyfikatorów lub do wszelkich innych środków technicznych ustanowionych w celu ich rozpoznania.

Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w Witrynie lub naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej IMPORTACO, S.A. lub osób trzecich, które udostępniły treści w Witrynie, pociąga za sobą odpowiedzialność określoną przepisami prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

IMPORTACO, S.A. wdrożyła politykę przetwarzania danych osobowych nakierowaną na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ich wykorzystywania i gromadzenia, gwarantującą zgodność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, która jest dostępna dla użytkowników pod następującym linkiem: „Polityka prywatności”.

FORMULARZE ZBIERANIA DANYCH

Na formularzach zbierania danych pola oznaczone jako „Wymagane” są obowiązkowe; w przypadku, gdy użytkownicy nie podają stosownych danych, IMPORTACO, S.A. może odrzucić żądanie.

Wszelkie informacje podawane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy w Serwisie są zgodne z prawdą. W związku z tym użytkownicy gwarantują autentyczność wszystkich dostarczanych przez siebie danych i aktualizują podane informacje, odpowiadając za wszelkie dostarczone fałszywe lub niedokładne informacje oraz szkody, jakie mogą wyrządzić firmie IMPORTACO, S.A.

POLITYKA OCHRONY DZIECI

Użytkownicy akceptują przetwarzanie danych osobowych podanych za pośrednictwem formularzy w Serwisie oraz formalnie oświadczają, że mają ukończone 14 lat.

Dostęp i korzystanie z Serwisu jest zabronione dla dzieci poniżej 14 roku życia.

IMPORTACO, S.A. przypomina osobom dorosłym odpowiedzialnym za osoby niepełnoletnie, że ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność, jeśli osoba niepełnoletnia wprowadzi swoje dane w celu zamówienia jakiegokolwiek produktu lub usługi.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Obserwując nasze profile w sieciach społecznościowych, użytkownicy wyrażają wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z odpowiednimi politykami prywatności sieci społecznościowych.

Publikowanie komentarzy i treści w sieciach społecznościowych stanie się informacją publiczną, dlatego użytkownicy powinni zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu swoich danych osobowych. IMPORTACO, S.A. nie ponosi odpowiedzialności za informacje wprowadzane przez użytkowników na portalach społecznościowych osób trzecich.

COOKIES

Pliki cookie to techniczne środki umożliwiające „identyfikowalność” i monitorowanie przeglądania stron internetowych. Są to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerach użytkowników. Ta metoda ma wpływ na prywatność, dlatego IMPORTACO, S.A. informuje użytkowników, że może wykorzystywać pliki cookie w celu tworzenia statystyk korzystania z Witryny i identyfikacji komputerów użytkowników, co pozwoli nam rozpoznać je podczas przyszłych odwiedzin. W każdym przypadku użytkownicy mogą tak skonfigurować swoje przeglądarki, aby uniemożliwić korzystanie z plików cookie podczas wizyt w Serwisie.

Możesz zapoznać się z naszą „Polityką plików cookie”, klikając ten link.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Linki w Witrynie są usługą dla użytkowników. Linki te są udostępniane w dobrej wierze, dlatego firma IMPORTACO, S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich ani za jakiekolwiek modyfikacje wprowadzone później na stronach osób trzecich, do których udostępnia łącza.

Udostępnienie hiperłącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia związku między IMPORTACO, S.A. a właścicielem lub posiadaczem strony internetowej, do której prowadzi łącze lub jest dostępna za pośrednictwem Witryny za pośrednictwem hiperłączy, ani nie oznacza poparcia jej treści przez IMPORTACO, S.A.

MODYFIKACJA TREŚCI I KATALOGÓW

IMPORTACO, S.A. dokłada wszelkich starań, ale nie gwarantuje pełnej prawdziwości, dokładności, rzetelności, użyteczności i/lub aktualności Treści i katalogów w Witrynie.

Podobnie IMPORTACO, S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści swoich katalogów i oferowanych produktów, gdy uzna to za konieczne, oraz do aktualizowania tych treści.

Informacje zawarte w Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym, konsultacyjnym, rozpowszechniania i reklamowym. W żadnym wypadku nie ma ono charakteru wiążącego lub umownego zobowiązania.

IMPORTACO, S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje, które użytkownicy mogą podjąć na podstawie tych informacji, ani za ewentualne błędy lub pominięcia, które mogą zawierać dokumenty handlowe i katalogi. Informacje podlegają możliwym okresowym zmianom, bez wcześniejszego powiadomienia, w celu uzupełnienia, ulepszenia, poprawienia lub aktualizacji Treści.

W celu poprawy działania Witryny IMPORTACO, S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia zmian i aktualizacji informacji zawartych w Witrynie, konfiguracji i projektu Witryny oraz niniejszej Noty prawnej, jak również do innych szczególnych warunków.

ZASTRZEŻENIE

Treść zawarta w Serwisie była zawsze przygotowywana w dobrej wierze w celu dostarczania informacji użytkownikom. W związku z tym IMPORTACO, S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność lub dokładność informacji, ani nie gwarantuje dokładności ani aktualizacji informacji, do których można uzyskać dostęp w Witrynie, które mogą być modyfikowane bez uprzedniego powiadomienia.

IMPORTACO, S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z zakłóceń, zaniechań, przerw, wirusów komputerowych, problemów z liniami telefonicznymi lub rozłączeniami w systemach elektronicznych lub komputerowych spowodowanych przyczynami niezależnymi od właściciela Serwisu lub za opóźnienia lub blokady w korzystaniu z tych systemów spowodowane brakiem linii telefonicznej lub przeciążeniem lub przeciążeniem sieci internetowej lub innych systemów elektronicznych.

USTAWODAWSTWO

Niniejsza informacja prawna podlega prawu hiszpańskiemu i podlega jurysdykcji sądów i trybunałów Hiszpanii.

Search

Wyszukaj